Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego chabrowyzakatek.com

§ 1 - Definicje Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28) KLIENT – oznacza Kupującego

KODEKS CYWILNY – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza wirtualną przestrzeń w sklepie internetowym biosklep.com.pl, zabezpieczoną hasłem, umożliwiającą jej Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – oznacza ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

SKLEP INTERNETOWY - oznacza przedsiębiorstwo funkcjonujące za pośrednictwem strony internetowej chabrowyzakatek.com, za pomocą której Kupujący i Sprzedawca bądź Usługobiorca i Usługodawca zawierają umowy na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza Violettę Pietrzak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Violetta Pietrzak – Chabrowy zakątek, Plac Ratuszowy 38/1, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-25-18-449.

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony chabrowyzakatek.com

ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie kwoty zamówienia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia

§ 2 – Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności sklepu chabrowyzakatek.com jest sprzedaż detaliczna ekologicznej żywności, naturalnych kosmetyków, środków czystości za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą składać zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

4. Wszystkie ceny podane przy produktach są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Akceptacja Regulaminu sklepu jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia.

§ 3 – Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

2. Prowadzona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

3. W celu utworzenia konta konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym konta e-mail oraz hasła.

4. W każdej chwili Usługobiorca może usunąć swoje konto, co nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.

§ 4 – Realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać całą dobę 7 dni tygodniu.

2. Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówień bądź poprzez konto w sklepie internetowym.

3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać interesujące produkty i kliknąć „dodaj do koszyka”. Następnie należy wybrać opcję dostawy i zapłaty. Następnie należy kliknąć „Zamawiam”. 

4. Jeśli formularz zamówienia zawierał błędnie wypełnione dane konieczny jest bezpośredni kontakt mejlowy bądź telefoniczny ze Sprzedawcą w celu ich skorygowania (np. błędnie podany adres dostawy).

5. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

6. Cena podana przy poszczególnych produktach jest wiążąca. Ceny w sklepie internetowym mogą różnić się od cen w sklepie stacjonarnym. W przypadku składania zamówień przez platformę chabrowyzakatek.com ceny zawsze będą takie same, jak w momencie dokonywania zakupów. 

7. Konto, na które należy kierować zapłatę za zamówienie prowadzony jest przez Idea Bank, a jego nr to:30 1950 0001 2006 0000 2511 0001.

8. W przypadku wyboru zapłaty przelewem okres realizacji zamówienia wydłuża się o czas pomiędzy złożeniem zamówienia a czasem zaksięgowania należnej kwoty na koncie Sprzedawcy.

9. Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostaw znajdują się w osobnej zakładce - „Czas realizacji zamówień”.

§ 5 - „Dostawa”

1. Zamówione produkty dostarczane są: - osobiście przez Sprzedawcę – na terenie Jeleniej Góry i okolic (szczegółowe informacje znajdują się w osobnej zakładce "Harmonogram dostaw - Jelenia Góra oraz Harmonogram dostaw - Świeradów Zdrój i okolice); za pośrednictwem firmy kurierskiej; za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Zamówienia można także odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym Chabrowy zakątek w Jeleniej Górze przy Placu Ratuszowym 38/1.

3. Szczegółowe informacje dot. kosztów dostaw znajdują się w osobnej zakładce "Formy dostawy i płatności".

§ 6 - „Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odległość”

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres chabrowyzakatek@gmail.com albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza

3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w par. 1 adres jego siedziby.

4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt rękodzielniczy, szyty na indywidualne zamówienie Konsumenta według wskazanych przez Konsumenta parametrów);

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

§ 7 - „Postanowienia ogólne”

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl